ไมโครเพลทแบบไม่มีพันธะ 384 หลุม

รายการ: 781900

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, BLACK, NON-BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 781901

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, NON-BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 781903

MICROPLATE, 384 WELL, PS, µCLEAR®, WHITE, NON-BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 781904

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, WHITE, NON-BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 781906

MICROPLATE, 384 WELL, PS, µCLEAR®, BLACK, NON-BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 784900

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, SMALL VOLUME, HIBASE, NON-BINDING, BLACK, 10 PCS./BAG

รายการ: 784904

MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, SMALL VOLUME, HIBASE, NON-BINDING, WHITE, 10 PCS./BAG