ไมโครเพลทแบบไม่มีพันธะ 96 หลุม

รายการ: 650901

MICROPLATE, 96 WELL, PS, U-BOTTOM, CLEAR, NON-BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 651901

MICROPLATE, 96 WELL, PS, V-BOTTOM, CLEAR, NON-BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655900

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL) BLACK, NON-BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655901

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL) CLEAR, NON-BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655903

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL) µCLEAR®, WHITE, NON-BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655904

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL) WHITE, NON-BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655906

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL) µCLEAR®, BLACK, NON-BINDING, 10 PCS./BAG