Mass Cell Culture

การเพาะเลี้ยงเซลล์เป็นวัฒนธรรมจำนวนมากมีความสำคัญมากขึ้นในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา การเพาะเลี้ยงเซลล์จำนวนมากส่วนใหญ่จะใช้ในการผลิตวัคซีนหรือโปรตีนรีคอมบิแนนท์สำหรับแนวทางการรักษา

Related Downloads

CELLdisc Technical Note
Technical Information / PDF, 367 KB
CELLdisc™
PDF, 3 MB
IFU CELLevator™ Stacking Device for CELLdisc™
PDF, 835 KB / REF 878071
IFU CELLdisc
PDF, 2 MB / 678101, 678104, 678108, 678116, 678140, 678904, 678908, 678916, 678940
CELLdisc™
PDF, 824 KB
Labware & Research BioScience Product Catalogue
Product Catalogue / PDF, 38 MB
เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะรู้ทุกอย่าง เราชอบที่จะติดต่อ