ไมโครเพลท LoBase 1536 หลุม

รายการ: 783076

MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, BLACK, LOBASE, FLUOTRAC 200, MED. BINDING, 15 PCS./BAG

รายการ: 783096

MICROPLATE, 1536 WELL, PS, F-BOTTOM, µCLEAR®, BLACK, LOBASE, MED. BINDING, 15 PCS./BAG