ไมโครเพลท UV-Star® 96 หลุม

รายการ: 655801

UV-STAR® MICROPLATE, 96 WELL, COC, F-BOTTOM (CHIMNEY WELL), CLEAR, 10 PCS./BAG

รายการ: 655808

MICROPLATE, 96 WELL, UV-STAR®, F-BOTTOM, CHIMNEY WELL, BLACK, µCLEAR®, HIGH BINDING, 10 PCS./BAG

รายการ: 655809

MICROPLATE, 96 WELL,UV-STAR®, COC, F-BOTTOM, CHIMNEY WELL, BLACK, 10 ST./BTL.

รายการ: 675801

UV-STAR® MICROPLATE, 96 WELL, HALF AREA, CLEAR, 10 PCS./BAG