ไมโครเพลท 96 หลุม, ใส

รายการ: 650101

MICROPLATE, 96 WELL, PS, U-BOTTOM, CLEAR, 10 PCS./BAG

รายการ: 650161

MICROPLATE, 96 WELL, PS, U-BOTTOM, CLEAR, STERILE, 2 PCS./BAG

รายการ: 651101

MICROPLATE, 96 WELL, PS, V-BOTTOM, CLEAR, 10 PCS./BAG

รายการ: 651161

MICROPLATE, 96 WELL, PS, V-BOTTOM, CLEAR, STERILE, 2 PCS./BAG

รายการ: 655101

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, 10 PCS./BAG

รายการ: 655161

MICROPLATE, 96 WELL, PS, F-BOTTOM, CLEAR, STERILE, 2 PCS./BAG