ไมโครเพลทเพาะเลี้ยงเซลล์ 384 หลุม, Small Volume™

รายการ: 784080

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, SMALL VOLUME, HIBASE, LID, WHITE, TC, STERILE, 8 PCS./BAG

รายการ: 784086

CELL CULTURE MICROPLATE, 384 WELL, PS, F-BOTTOM, SMALL VOLUME, HIBASE, LID, BLACK, TC, STERILE, 8 PCS./BAG