Polystyrene Tubes - Round Bottom

Item: 101101

TUBE, 0,6 ML, PS, 6,0/38 MM, CLEAR, 1.000 PCS./BAG

Item: 103101

TUBE, 2 ML, PS, 10,5/40 MM, ROUND BOTTOM, CLEAR, 500 PCS./BAG

Item: 106101

TUBE, 3,5 ML, PS, 11/63 MM, ROUND BOTTOM, CLEAR, 250 PCS./BAG

Item: 109101

TUBE 4 ML, PS, 11/70 MM, ROUND BOTTOM, CLEAR, 240 PCS./BAG

Item: 112101

TUBE 4 ML, PS, 12/55 MM, ROUND BOTTOM, CLEAR, 240 PCS./BAG

Item: 115101

TUBE, 5 ML, PS, 12/75 MM, ROUND BOTTOM, CLEAR, 250 PCS./BAG

Item: 125101

TUBE 7 ML, PS, 13/100 MM, CLEAR

Item: 136101

TUBE 10 ML, PS, 14/100 MM, ROUND BOTTOM, CLEAR

Item: 151101

TUBE, 6,5 ML, PS, 16/65 MM, CLEAR, 200 PCS./BAG

Item: 160101

TUBE, 12 ML, PS, 16/100 MM, ROUND BOTTOM, CLEAR, 1.600 PCS./BAG

Item: 169101

TUBE, 20 ML, PS, 16/152 MM, CLEAR, BULK PACKED

Item: 187101

TUBE, 14 ML, PS, 17/100 MM, ROUND BOTTOM, CLEAR

Item: 214111

CONTAINER, 35 ML, PS, 31/56 MM, CLEAR, LAMELLA STOPPER, 50 PCS./BAG

Item: 217111

TUBE, 68 ML, PS, 36/82 MM, CLEAR, LAMELLA STOPPER, 25 PCS./BAG