Square 'Honey' Jars

Item: 261170

375ml 'Honey Jar', plastic cap

Item: 261171

375ml 'Honey Jar', plastic cap, Sterile

Item: 261180

375ml Honey Jar, plastic cap <(>&<)> plain label

Item: 261181

375ml Honey Jar, plastic cap, with label, sterile